Algemene voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN LEESMAP.NL

 1. De leesmap van Leesmap.nl blijft eigendom van de verhuurder. Uitlenen en/of verhandelen van de in de leesmap behorende tijdschriften is niet toegestaan.
 2. De huurovereenkomst is de overeenkomst tussen de verhuurder Leesmap.nl en huurder op grond waarvan huurder gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen abonnementstarief een leesmap ontvangt, ongeacht de verschijningsfrequentie en de wijze van ontvangst.
 3. De huurovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor afloop van de contractuele huur periode. De huurovereenkomst wordt na de contractuele huurperiode telkens stilzwijgend met 3 maanden verlengd. Opzegging in de verlengde huurperiode dienen uiterlijk 1 maand voor afloop van deze periode door Leesmap.nl te zijn ontvangen anders vindt wederom een stilzwijgende verlenging van 3 maanden plaats.
 4. Opzegging van de huurovereenkomst kan op dezelfde wijze worden gedaan als waarop u de huurovereenkomst bent aangegaan (telefonisch, internet ) de voorkeur wordt echter gegeven aan een schriftelijke opzegging per gewone of aangetekende post. De ontvangstdatum van uw opzegging wordt gebruikt om de laatste levering te bepalen. Proefabonnementen eindigen, zonder opzegging vereist is, na het verstrijken van de lopende proefperiode.
 5. De leesmap dient na één week in goede staat te worden ingeleverd bij de bezorger. Indien dit door afwezigheid van de huurder niet persoonlijk kan geschieden, zal de huurder er zorg voor dragen, dat de leesmap op een bereikbare plaats ligt. Deze plaats dient door middel van een briefje op de deur of op andere wijze kenbaar gemaakt te worden gemaakt. Indien de huurder hiermede in gebreke blijft zal Leesmap.nl het recht hebben de huursom voor de niet ingeleverde leesmap van de huurder te vorderen tot aan het tijdstip dat genoemde leesmap wel wordt ingeleverd. De huurder welke de bezorger op welke wijze dan ook niet in staat stelt de wekelijkse omruiling van de leesmap te verzorgen kan geen rechten op restitutie van de huursom doen gelden.
 6. De huursom van de leesmap dient te allen tijde vooruit betaald te worden. Indien een huurder welke de huursom per week vooraf contant voldoet, zal deze in gebreke zijn indien gedurende een periode van 3 (drie) weken geen betaling is ontvangen. Indien een huurder welke de huursom vooraf per factuur voldoet, zal deze in gebreke zijn indien de betaling van deze factuur niet heeft plaatsgevonden in uiterlijk de 4e (vierde) week van de lopende periode. Indien een huurder welke de huursom per automatische incasso vooraf voldoet, zal deze in gebreke zijn indien er twee maal geen incasso heeft kunnen plaatsvinden. Indien huurder in gebreke is zal Leesmap.nl het recht hebben de levering te onderbreken totdat de huurachterstand is voldaan. Het onderbreken van de levering wegens huurachterstand, geeft de huurder geen recht op restitutie over de niet ontvangen leesmappen, doch dient ook deze te betalen alvorens de levering zal worden hervat.
 7. Indien een huurder zich op welke wijze dan ook niet aan zijn huurverplichtingen houdt, zal Leesmap.nl het recht hebben om de volledige huursomverplichting voor het totale aantal weken dat de afnameverplichting nog geldt aan de huurder in rekening te brengen. Dit ter dekking van reeds bestelde en/of ingekochte tijdschriften en premiums.
 8. Indien een huurder na te zijn aangemaand altijd nog in gebreke blijft de verschuldigde huursom te voldoen, zal Leesmap.nl het recht hebben de vordering met de wettelijke rente te verhogen volgens art. 6:119 BW vanaf de datum van ingebrekestelling. Alle kosten welke door Leesmap.nl moeten worden gemaakt ter incasso van haar vordering zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten zullen ten laste komen van de in gebreke blijvende huurder met een minimum van € 40,00 en met een maximum van 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering;
 9. In het geval na het sluiten van de huurovereenkomst er sprake is van wijziging van de hoogte van de BTW, overige belastingen, heffingen, premies volksverzekeringen en of andere lasten opgelegd van overheidswege, is Leesmap.nl gerechtigd het abonnementstarief met inachtneming van eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen. Indien Leesmap.nl van de hierboven genoemde bevoegdheid gebruik maakt binnen 3 maanden na het sluiten van de huurovereenkomst is de huurder bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Dit met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen.
 10. Op grond van overmacht of een representatief onderzoek onder huurders kan de inhoud van de leesmap worden gewijzigd, met dien verstande, dat hiertoe aankondigingen zullen verschijnen voorafgaand aan deze wijziging, behoudens bij plotseling niet verschijnen van een tijdschrift. Wijziging van de inhoud zal nimmer kunnen leiden tot voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst. Bij wijziging van de samenstelling van de leesmap kan de huurder haar/zijn onoverkomelijke bezwaren tegen deze wijziging binnen 4 weken na aanvang van de wijziging schriftelijk kenbaar maken. Zonder deze mededeling en derhalve Leesmap.nl niet in de gelegenheid gesteld te hebben een alternatieve oplossing te bieden, kan de huurder zich niet beroepen op enige vermeende tekortkoming van Leesmap.nl bij een inhoudswijziging.
 11. Leesmap.nl kent geen vakantiesluiting. Wij leveren 52 of 53 weken per jaar. De tijdens uw vakantie niet ontvangen leesmappen dienen door u te worden ingehaald voor of na uw vakantie. Een tijdelijke afwezigheid kunt u het best doorgeven via de website http://www.mijnleesmap.nl/vakantie
 12. Tariefaanpassingen, respectievelijke inhoudswijzigingen, wijzigingen in bezorgdag of bezorgtijden en beschadigingen aan of het niet compleet zijn van de leesmap worden voorbehouden. Eventuele klachten zullen op verzoek van de huurder binnen redelijke grenzen worden hersteld.
 13. Alle geschillen welke uit deze huurovereenkomst voortvloeien, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt ervaren, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
 14. Afspraken welke niet op de door de huurder getekende huurovereenkomst staan vermeld, zijn niet rechtsgeldig.
 15. Deze huurovereenkomst kan door u zonder opgave van redenen ongedaan worden gemaakt tot een termijn van 14 dagen, vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde de eerste leesmap heeft ontvangen. De annulering moet gebeuren aan het navolgende adres:

  Leesmap.nl, Postbus 18, 4240 CA, ARKEL

Populaire magazines