Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Algemene Voorwaarden:     deze algemene voorwaarden van Leestafel.nl.

Abonnement:

een Overeenkomst tot het periodiek leveren van producten en/of diensten door Leestafel.nl.

Afnemer:

de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, die de Overeenkomst aangaat met of een offerte aanvraagt bij Leestafel.nl.

Leestafelpakket:

door Leestafel.nl aan de Afnemer op basis van een Overeenkomst twee wekelijks te verkopen pakket van tijdschriften.

Leestafel.nl:

een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leesland B.V.,, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23046327, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4241 WT) Arkel aan de Vlietskade 9003. Onder deze handelsnaam levert Leesland B.V. of met Leesland B.V. gelieerde ondernemingen een Leestafelpakket aan Afnemer.

Overeenkomst:

elke Overeenkomst betreffende het voor de overeengekomen periode en tegen betaling van      het       overeengekomen         abonnementstarief,             ongeacht          de verschijningsfrequentie en de wijze van ontvangst, (tijdelijk) ter beschikking stellen van een Leestafelpakket door Leesmap.nl aan Afnemer, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden. 

Partijen:

Leesland B.V. of met Leesland  B.V. gelieerde ondernemingen handelend onder de naam Leesmap.nl en de Afnemer.

Website

 www.leestafel.nl. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door Leestafel.nl uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Indien en voor het geval de voorwaarden van Afnemer toch van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden te allen tijde.

2.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Leestafel.nl en Afnemer, wordt de Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten. 

2.3 Leestafel.nl is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan Afnemer. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst. 

2.4 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Afnemer beschikbaar gesteld ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (via de Website).

 

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Offertes en aanbiedingen van Leestafel.nl zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Leestafelpakket. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden Leestafel.nl niet.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.4 Indien een offerte of aanbieding van Leestafel.nl door de Afnemer wordt aanvaard, heeft Leestafel.nl het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan, de offerte of aanbieding te herroepen.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke, hieronder ook begrepen elektronische/e-mail, aanvaarding door Leestafel.nl  van een aanvraagformulier ingediend door Afnemer of door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen. Leestafel.nl  kan hierbij worden vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger.

4.2 Leestafel.nl  kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien Leestafel.nl  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd de aanvraag door Afnemer te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5. Prijs, tarieven, betalingsvoorwaarden en incassokosten

5.1 De door Leestafel.nl  gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.  

5.2 Betaling aan Leestafel.nl  vindt plaats op basis van een door of namens Leestafel.nl  toegezonden factuur. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Leestafel.nl  heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen. 

5.3 Alle betalingen door Afnemer aan Leestafel.nl  worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen (exclusief eventuele rente en kosten) van Afnemer.

5.4 De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer zonder aanmaning of ingebrekestelling automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1 % per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-- exclusief btw, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente.  

5.5 Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de omzetbelasting, is Leestafel.nl  gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.

5.6 Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege beweerdelijke tekortkomingen door Leestafel.nl . 

5.7 Leestafel.nl  mag de prijzen van het Leestafelpakket wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in. 

5.8 De Afnemer zal onjuistheden of omissies in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Leestafel.nl  melden. 

 

Artikel 6. Duur, opzegging en verlenging

6.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van 26 betaalde leveringen. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode, zoals genoemd in de Overeenkomst.

6.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 6.1, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Afnemer kan de Overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk (per brief of e-mail) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode.

6.3 De bewijslast en het daarmee samenhangende risico van de opzegging ligt uitsluitend bij Afnemer.

 

Artikel 7. Nakoming Overeenkomst

7.1 Leestafel.nl  staat ervoor in dat het Leestafelpakket voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

7.2 Leestafel.nl  heeft voor het aangaan van dan wel ter uitvoering van de Overeenkomst het recht derden in te schakelen. Leesmap.nl  kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst met de Afnemer voortvloeien overdragen aan een derde. Hiertoe is geen toestemming van de Afnemer nodig.

7.3 Leestafel.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).

Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van

Leestafel.nl

7.4 Leestafel.nl heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Het risico en de bewijslast van de juiste uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de Partij die ontbindt.  Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

7.5 Leestafel.nl  behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht of in verband met een representatief onderzoek onder de Afnemers de inhoud van het Leestafelpakket te wijzigen. 

7.7 Indien Leestafel.nl  op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.

7.8 Leestafel.nl  kent geen vakantiesluiting en levert 52 (of 53) weken per jaar. De in verband met afwezigheid/vakantie van de Afnemer (via www.mijnleesmap.nl/vakantieaan te geven) niet ontvangen Leestafelpakketten dienen vóór of na de afwezigheid/vakantie te worden ingehaald. 

7.9 Wijzigingen in bezorgdagen of -tijden worden voorbehouden. Leestafel.nl spant zich ervoor in de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

 

Artikel 8. Verplichtingen Afnemer 

8.1Alle aan Afnemer geleverde Leestafelpakketten blijven eigendom van Leestafel.nl totdat Afnemer alle bedragen die hij aan Leestafel.nl verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

8.2 Uitlenen en/of verhandelen van de tot het  Leestafelpakket behorende tijdschriften is niet toegestaan.

8.3 Afnemer is niet bevoegd enige (merk)naam en/of woordmerk en/of enig beeldmerk en/of enig etiket op  het Leestafelpakket onzichtbaar te maken of te vervangen op of in de geleverde tijdschriften inclusief de verpakking daarvan.

8.4 Het risico van verlies of beschadiging van een Leestafelpakket, gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Afnemer is gebracht. 

8.5 De Afnemer die de bezorger van Leestafel.nl op welke wijze dan ook niet in staat stelt het tweewekelijkse afleveren  van het Leestafelpakket te verzorgen, kan geen rechten op restitutie van de (abonnements)prijs doen gelden. 

 

Artikel 9. Termijnen

9.1 Alle door Leestafel.nl  genoemde of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leestafel.nl  bekend waren. Leestafel.nl  spant zich ervoor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Leestafel.nl  niet in verzuim. 

9.2 Leestafel.nl  is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Leestafel.nl  gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen. 

9.3 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leestafel.nl  en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9.4 Ingeval van overschrijding van een (leverings)termijn, dient de Afnemer Leestafel.nl  schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij aan Leestafel.nl  een redelijke termijn geeft om alsnog te leveren. Deze termijn bedraagt ten minste dertig dagen. 

 

Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens

10.1 Leestafel.nl  verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een Overeenkomst. Voor zover benodigd, geeft de Afnemer met het aangaan van een Overeenkomst met Leestafel.nl door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. 

10.2 De Afnemer heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens overeenkomstige de geldende wettelijke regelingen. Hiervoor kan Afnemer contact opnemen met Leestafel.nl  via het e-mailadres: persoonsgegevens@leestafel.nl 

 

Artikel 11 Klachten

11.1 Aanmerkingen of klachten over het Leestafelpakket en/of de dienstverlening dienen binnen zeven dagen na ontvangst van het Leestafelpakket aan Leestafel.nl  kenbaar te worden gemaakt via het e-mailadres klachten@leestafel.nl Bij gebreke van een dergelijke mededeling binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt elke aanspraak jegens Leestafel.nl .  

11.2 Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Leestafel.nl  hier adequaat op kan reageren. 

11.3 Een klacht zal door Leestafel.nl  binnen een redelijke termijn worden beantwoord, getracht wordt binnen een termijn van twee weken.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid         

12.1 De totale aansprakelijkheid van Leestafel.nl  wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de verzekerde som althans het bedrag dat aan Leestafel.nl door Afnemer is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Leestafelpakket. 

12.2 In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Leestafel.nl  onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, nooit meer dan € 5.000,--.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-                 redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Leestafel.nl  aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

-                 redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht;

-                 redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

12.4           Iedere aansprakelijkheid van Leestafel.nl  voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is geheel uitgesloten.

12.5           Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Leestafel.nl  voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leestafel.nl  zelf of door haar ingeschakelde derden.

12.6           Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Leestafel.nl  een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Het risico en de bewijslast voor de melding ligt bij de Afnemer

12.7           Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen één maand na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt. Het risico en de bewijslast voor de aanspraak op schadevergoeding ligt bij Afnemer.

 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1 Leestafel.nl  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien: 

-                 Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

-                 na het sluiten van de overeenkomst Leestafel.nl  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

-                 in geval er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

Voorts is Leestafel.nl  bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leestafel.nl  op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Leestafel.nl  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.2           Op het tijdstip, waarop Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of een verzoek van de wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de wederpartij kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Leestafel.nl  het recht de Overeenkomst met Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

13.3           Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is alsdan aansprakelijk voor door Leestafel.nl  geleden schade.

13.4           Leestafel.nl  is gerechtigd de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden, indien en vanaf het moment dat (een deel van) het Leestafelpakket waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn. 

13.5           Bedragen die Leestafel.nl  voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Leestafel.nl  al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

13.6           Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze.

14.1  Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

14.2  Geschillen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland.

 

 

Populaire magazines